תפריט

תקנון אתר

כללי

 • כל הגולש באתר ומעוניין לרכוש שירותים ומבצע הזמנה באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון בעיון, הבין את תוכנו ומסכים להוראותיו.

שעות פעילות וזמני הפצת המשלוחים

 • המשלוח יגיע ליעד המבוקש תוך 5 שעות מרגע אישור ההזמנה. בתנאי שבוצעה בשעות פעילות החנות. למעט ימי שישי וערבי חג*, בהם לא ניתן יהיה להתחייב לשעת הגעה. בימים אלו תסופק ההזמנה במהלך היום.
 • בקשות מיוחדות לזמני הגעה נא לפנות טלפונית ל- 03-50-40430
 • שעות פעילות החנות: ימים א’ – ה’ 08:00 עד 20:00, ימי ו’ וערבי חג 08:00 עד 15:00.
 • הזמנות שתתקבלנה לאחר השעה 18:00 בימים א’-ה’ ולאחר השעה 13:00 בימי ו’ וערבי חג יטופלו ביום עסקים הבא.
 • *ערבי חג- ערבי חגי ישראל, ימי האהבה השונים,יום המשפחה, יום האישה וכיו”ב

מדיניות מחירים ושירותים

 • מגוון השירותים, המחירים ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי של העסק.
 • במקרה שבוצעה הזמנה והתברר כי אחד מהמוצרים אזל, יספק העסק לרוכש מוצר דומה למוצר שהוזמן על ידו, ככל הניתן בצבעים ו/או בסוג של מוצרים שהוזמן בהזמנה המקורית.
 • ייתכן ויחול שינוי במפרט העיצוב בהתאם לפרחים והכלים הנמצאים במלאי ובעונה. עם זאת המראה הכללי של העיצוב יישמר.
 • במקרה שאזל כל מוצר אחר המוצג באתר יודיע העסק לרוכש הודעה באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני. העסק שומר לעצמו את הזכות להציע אפשרות לרכישת מוצר חלופי בעל מחיר ואופי זהים. אם יסכים לכך הרוכש, יעודכנו פרטי ההזמנה בהתאם. אם לא, תימחק ההזמנה, וכרטיס האשראי של הרוכש לא יחויב.
 • התמונה להמחשה בלבד, הפרחים מצולמים בשיא פריחתם, במידה וחלק מהפרחים חסרים במלאי, נשלב פרחים אחרים התואמים לאופי ההזמנה.

אבטחת האתר ופרטי רוכש השירותים

 • בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר כל רוכש יתבקש להזין לאתר פרטים אישיים, פרטי הזמנה, פרטי כרטיס האשראי, פרטי המקבל ועוד (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לשגיאה בעת הקלדת הפרטים על ידי הרוכש. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי ההזמנה לא ייקלטו באתר ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 • מחשב עיבוד הנתונים של העסק מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.
 • העסק יהא רשאי לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בעל פה או בכתב בכל מידע ובעדכונים של העסק, חידושים באתר וכיו”ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.
 • הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי ממפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לעסק ו/או מי מטעמו הזכות לפסול את ההזמנה.
 •  

אנחנו מתחייבים לא להעביר פרטי כרטיס אשראי לצד ג’  

ביטול הזמנה 

 • כל רוכש המבקש לבטל את הרכישה יודיע על כך טלפונית ל- 077-700-6597. ותישלח במקביל הודעה בכתב (פקס או באמצעות דוא”ל).
 • כמו  כן, במידה והעסקה בוטלה הלקוח יחויב בסך של 10% מגובה העסקה ותשלום זה יכסה את  הוצאות הטיפול בעסקה .
 • אך אם התקבלה הודעת הביטול לאחר ששוגרו המוצרים על ידי החברה ו/או מי מטעמה, לא ניתן יהיה לבטל את הרכישה והרוכש יחויב במלוא מחיר הרכישה.
 • אם וכאשר יוחלט לבטל הזמנה לאחר ששוגרו המוצרים על ידי החברה ו/או מי מטעמה, יחולו על הרוכש דמי ביטול הזמנה בסך של 10% מגובה העסקה + דמי משלוח.
 • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

הגבלת אחריות

 •  “הגינה של חנה” שואף שכל המוצרים המוצעים על ידו באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש. תשומת לב רבה ניתנת על איכותם הגבוהה של זרי פרחים, סידורי פרחים, זרי כלות, עיצובי צמחים, הוקרות לנפטר, צמחים וכו’,
 • האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.
 • הצילומים באתר מיועדים להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי הצילומים המוצגים על גבי צג המחשב ו/או מודפסים על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בצילום לבין המוצר במציאות.
 • בכל מקרה העסק מתחייב, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר שהוזמן על ידי הרוכש.
 • העסק ו/או בעלי האתר ו/או ממקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר עובד באמצעות האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, העסק לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד שלישי כלשהו שאינו בשליטה של העסק. העסק יהא רשאי להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של גולשים ו/או רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

תנאי שימוש באתר

 • ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם קבלת מידע ו/או ביצוע הזמנות. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.
 • משתמש ו/או רוכש ו/או כל צד ג` כל שהוא לא יהיה רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר, במידע שבאתר, ו/או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו, למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר ולמעט המטרה שלשמה מותר השימוש באתר.
שינוי שפה»